Školní časopis roku 2020 - výsledky

„Školní časopis roku 2020“ – výsledky V loňském školním roce 2019/2020 žáci a žákyně 3. třídy pod vedením třídní učitelky Lenky Lídlové vytvořili v rámci hodin osobnostní a sociální výchovy, českého jazyka a informatiky školní časopis s názvem „BODLINKA“. Reprezentovali naši základní školu a časopis zaslali do celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2020“, který pořádá Asociace středoškolských klubů ČR z.s.. Z výsledkové listiny je patrné, že do soutěže bylo zasláno celkem 155 časopisů ze škol z celé ČR. Náš časopis „BODLINKA“ se v kategorii I. stupeň ZŠ umístil na pěkném 9. místě. Vzhledem k pandemické situaci spojené s COVID-19 byly výsledky zveřejněny na webových stránkách http://askcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Celostatn%C3%AD-po%C5%99ad%C3%AD-vysledkov%C3%A1-listina-2020-1.pdf.

Oslavujeme naši Zemi

​Na čtvrtek 22. dubna připadá svátek naší planety, Den Země. Využijme této příležitosti a udělejme něco dobrého pro naši planetu... Neváhejte a v průběhu celého týdne od 19. do 23. dubna se zapojte do některé z našich výzev. Nejméně jeden den v týdnu nejez maso. Místo plné vany si dopřej krátkou sprchu. Zasaď rostlinu. Šetři plasty...využívej jednu láhev na pití po dobu celého týdne. Nebuď pecka... místo pohodlné jízdy autem využij k přesunu své nohy. Pečlivě vytřiď odpad. Vydej se do přírody a na procházce se pečlivě rozhlédni kolem sebe. Uvidíš-li odpadky či nepořádek, neváhej se pustit do jeho úklidu. ​Své počínání vyfotografuj a sdílej ve své třídní skupině, inspiruj své spolužáky i okolí. Tvůj třídní učitel nám foto předá a my jej s radostí uveřejníme na webových stránkách školy. Ilustrace převzata z: www.zelenazeme.cz

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - aktualizace k 13.4.2021

aktualizace k 13.4.2021 Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: - negativní test a - žádné příznaky onemocnění COVID-19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole má povinnost umožnit ZŠ. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Zákonní zástupci mohou využít i registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě žáka, tak i podporující osoby. viz přílohy _______________________________________________________________________________________ aktualizace k 14.3.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: ​Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Základní škola Lomnice přijme do pracovního poměru na dobu určitou (záskok za mateřskou dovolenou) pg. pracovníka - pracovnici, který/á splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozici:

         učitel/ka (F, CH, TV, HV).
Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


Základní škola Lomnice přijme do trvalého pracovního poměru pg. pracovníky, kteří splňují kvalifikační předpoklady a požadavky dle zákona č. 563/2004 Sb., na pozice:

         učitel/ka 1. stupně ZŠ
         učitel/ka matematiky
.

Kontakt: Mgr. Eva Kubíčková 736 514 043, 352 600 231, kubickova.eva@lomnicezs.cz


www.nntb.cz/s/euzmf 
 

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Ve škole po škole“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013233.

Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro žáky ZŠ.
http://www.lomnicezs.cz/clanek/32349/ve-skole-po-skole.html

Ovoce a zelenina do školCílem projektu Mléko do škol a Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních. Dotované výrobky dostanou děti z cílové skupiny cela zdarma. Naším dodavatelem je společnost Bovys s.r.o., která patří mezi přední dodavatele v tomto projektu www.bovys.cz.
http://www.szif.cz/irj/portal/szif/podpora-spotreby-skolniho-mleka
http://www.szif.cz/cs/ovoce-do-skol