Domácí práce na 19.10. - 23. 10.

Milé děti, tento týden budete pokračovat: Ma - pracovní sešit str. 14 - 16, odčítání desítek, sčítání a odčítání bez přechodu přes 10. Čj - pracovní sešit str. 9 - 11., cvičenís abecedou, řazení slov podle abecedy. Dále se věnujte čtení (nějaké hezké pohádky), a psaní v písance, alespoň 1/2 stránky/den. Dále můžete využívat www.didakta.cz., www.skolakov.cz. Těším se na viděnou

Domácí práce na 14. - 16. 10

Milé děti, zde máte práci na tento týden. Ma- pracovní sešit str.13, Didakta - cvičení s korábem. Čj - pracovní sešit str. 8, průběžně se učit abecedu. Úkol - mezipředmětové vztahy - Prv - učebnice str. 13, využijeme text na stránce dole. Děti si text přečtou nahlas. Budou vyprávět o čem četly. Odpovědi děti vypracují na volný linkovaný papír, psacím písmem. Otázky k textu: 1. Kolik je v textu vět? 2. Kolik slov je ve čtvrté větě? 3. Které slovo je na třetím řádku, úplně vlevo? 4. Které slovo je na šestém řádku, úplně vpravo? 5. Vypiš z předposledního řádku, co dáváme zvířátkům a ptáčkům do krmelců a krmítek. 6. Je v textu nějaká věta tázací? Všem děkuji

Informace k distanční výuce

Vzhledem k tomu, že paní učitelka Mgr. Eva Korbelová je težce nemocná a NEMŮŽE s dětmi být on-line, bude ji zastupovat paní asistentka Petra Hájková, která Vám bude předávat informace od paní učitelky a zadávat dětem úkoly. Prosím, nekontaktujte paní učitelku Korbelovou, ať má čas a klid se uzdravit. Obracejte se pouze na paní asistentku. Neočekávejte, že s dětmi bude provádět on-line výuku. Mgr. D. Malenická, ZŘŠ

Kritéria hodnocení distanční výuky

Kritéria hodnocení distančního vzdělávání pro žáky 2. třídy ve školním roce 2020/2021 Zásadními kritérii hodnocení žáka za období distančního vzdělávání jsou: spolupráce aktivní snaha a přístup Hodnocení vychází z následujících dílčích složek: výsledky vzdělávání v době prezenční výuky spolupráci s učitelem účast žáka na online výuce (při nemožnosti účasti - řádná omluva a aktivní zájem o jiný způsob nahrazení výuky) zájem a aktivita žáka plnění a dodržení termínu odevzdání úkolů sebehodnocení žáka pokrok žáka

Skalná 2020

Skalná září 2020 nový školní rok jsme uvítali školou v přírodě ve Skalné. Prožili jsme si slunečný týden plný zábavy, sportu ale i učení. Navštívili jsme hrad Vildštejn se strašidelným vězením. Obec Starý Rybník, lanové centrum, naučnou stezku a muzeum SOOS. Páťáci pro nás připravili honbu za pokladem. Děkujeme všem, kteří nám tento pobyt umožnili, zejména rodičům.

Kritéria hodnocení září a říjen 2020

Vážení rodiče, vzhledem k období COVID je tematický plán v měsících září a říjnu mírně upraven a směřován na upevňování učiva, u kterého žáci nebyli osobně přítomni ve škole. Toto se týká zejména českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Výše přikládám kritéria hodnocení: KRITÉRIA HODNOCENÍ 1 – výborně Vědomosti a dovednosti užívá uvědoměle a spolehlivě. Pracuje samostatně a přesně. Úkoly a problémy řeší s jistotou. Je aktivní, učí se svědomitě a se zájmem. 2 – chvalitebně Vědomosti a dovednosti využívá při řešení úkolů. Ve své práci má pouze drobné chyby. Učí se svědomitě. 3 – dobře Úkoly řeší s pomocí učitele, díky tomu snadno překonává potíže a odstraňuje chyby. K učení a práci nepotřebuje větších podnětů. 4 – dostatečně Dělá podstatné chyby a nesnadno je překonává. Má malý zájem o učen potřebuje stálé podněty. 5 – nedostatečně Praktické úkoly nedokáže plnit ani s pomocí. Pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné.

Vítejte ve druhé třídě

Milé děti a jejich rodiče, vítejte na stránkách druhé třídy. Určitě se těšíte do své třídy, na kamarády a na vše nové, co vás tady čeká. Jedeme na adaptační pobyt, zažijeme divadelní představení, vánoční dílničky, projekty, školu v přírodě. Zároveň budeme mít mnoho školní práce. Vím, že to vše zvládnete stejně, jako školu na dálku s přehledem a v pohodě. Prvního září se sejdeme v naší třídě, abychom se pozdravili a užili se navzájem. Setkání bude bez rodičů a potrvá cca 45 minut. S rodiči se setkám ve třídě v 15.30 hod. Moc se na vás těším a čekám v naší třídě E. Korbelová