Kriteria hodnocení v jednotlivých předmětech

Hodnocení v jednotlivých předmětech

Žák je aktivní, samostatný, velmi dobře spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky.

Pracuje tvořivě podle pokynů učitele, pouze výjimečně s jeho podporou. Domácí příprava je pečlivá a pravidelná

2

Žák pracuje samostatně a tvořivě podle pokynů učitele za jeho občasné podpory.

Domácí příprava je pravidelná. 

3

Žák pracuje s podporou učitele, většinou se řídí jeho pokyny. Je méně samostatný, ale spolupracuje s ostatními spolužáky, Domácí příprava na vyučování je neúplná.

4

Žák jen ojediněle jeví zájem o předmět, Je převážně pasivní, nesamostatný, špatně spolupracuje s vyučujícími i ostatními spolužáky. Pracuje jen s trvalou podporou a pomocí učitele, často se neřídí jeho pokyny.

Domácí příprava je nepečlivá a nepravidelná.

5

Žák nejeví zájem o předmět. Samostatně nepracuje, s ostatními nespolupracuje. Není schopen pracovat ani s trvalou podporou a pomocí učitele, neřídí se jeho pokyny.

Chybí příprava na vyučování.