Pedagogický sbor je o prázdninách aktivní

I učitelé si potřebují o prázdninách odpočinout a nabrat síly na nový školní rok. My jsme si jako vhodný vybrali aktivní odpočinek skýtající příjemné společné chvíle a zážitky v podobě dvoudenního putování po řece Ohři, cyklistických výletů či poznávání krás Vysokých Tater.

POPLATEK ZA ŠD

Vážení rodiče, poplatek za pobyt dětí ve ŠD je možné uskutečnit i bezhotovostně. Z provozních důvodů však bude možné tyto platby provádět až od měsíce října 2017. Podklady pro platby vám včas sdělíme. Děkujeme za pochopení. Jitka Denglerová a Pavel Šamšula vychovatelé ŠD

Třídní schůzka IV. třída

Vážení rodiče, zvu Vás na TŘÍDNÍ SCHŮZKU v pondělí 18. září od 16 hodin ve IV. třídě. Těším se na popovídání s Vámi. Třídní učitelka Mgr. Libuše Šťovíková

Kroužek Řemeslné dílny

Vážení rodiče, kroužek Řemeslných dílen bude probíhat ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Termín uvedený na stránkách DDM (úterý) nelze realizovat z organizačních důvodů. První setkání kroužku se uskuteční 14.9. 2017 ve školní dílně. Opět se bude tvořit z keramické hmoty. Setkání se uskuteční ve 14-ti denních intervalech a případné změny v termínu a čase se dozvíte SMS. Prosím, napište mi na : 777 630 077zprávu se jménem dítěte, pro vytvoření skupiny z výše uvedených důvodů. Děkuji, Korbelová E.

1. školní olympijské hry - IV. třída

„fair play“ v atletických disciplínách: překážkový běh, střelbu na cíl, orientační běh, triatlon, hod oštěpem, skok daleký, běh na 60 m. Děkujeme organizátorům za pěkné sportovní dopoledne s vydatným sportovním i kamarádským soutěžením v pátek 8. září.

Zůstaňte s námi po škole...

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615 Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 Žadatel projektu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu", zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností. Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Aktivity projektu: "Klub silných" aneb "Buď on-line ve světe práce" na ZŠ. Kroužky fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, ZŠ se závěrečným setkáním na SŠ aneb "Zamakáme a užijeme si to".

Projekt Snižování školní neúspěšnosti

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvemSnižování školní neúspěšnosti“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004767. Projekt je školou realizován prostřednictvím jednotek aktivit: DVPP, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Kritéria hodnocení předmětu tělesná výchova

Hodnocení a klasifikace z předmětu Tělesná výchova: Vzhledem k tomu, že schopnost vykonávat různé pohybové činnosti na požadované úrovni je úzce spjata s vrozenými dispozicemi, bude při hodnocení a následné klasifikaci předmětu Tělesná výchova brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní omezení ze zdravotních důvodů. Ta musí být potvrzena ošetřujícím lékařem. V potaz bude brán aktuální zdravotní stav žáka (dlouhodobá nemoc, úraz, specifická zdravotní omezení, astma, alergie atd.) Kriteria hodnocení: Hodnocení žáka je výsledkem komplexního pohledu na žáka za sledované období, které zahrnuje zejména: * splněná aktivní účast ve výuce dle školního řádu * přístup a postoje žáka v předmětu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně * všeobecná tělesná zdatnost a výkonnost a jejich rozvíjení, osvojení potřebných činností (výběr vhodných cviků pro rozcvičení, kvalita provedení cviků, používání správného názvosloví a sportovní terminologie, zvládnutí herních činností jednotlivce při pohybových hrách a herní projev) * účast žáka na sportovních soutěžích a reprezentace školy, * sebekázeň a sebekontrola žáka při hodinách TV, respekt ke spolužákům a vyučujícím, striktní dodržování pokynů vyučujícího, * péče o zdraví, dodržování zásad fair-play, * zodpovědná příprava na vyučování – nošení a používání cvičebního úboru, * dodržování stanovených zásad bezpečnosti při sportu a chování při hodinách TV.

Škola čar a kouzel v Bradavicích - páťáci

Vážení studenti, s potěšením vám oznamujeme, že ve Škole čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijními místy pro vás. Školní rok začíná 4. září. Vlak odjíždí z nástupiště devět a tři čtvrtě přesně v 8.00 hodin. Se srdečným pozdravem Albus Percival Wulfric Brian Brumbál a Minerva Mc Gonagallová

Zahájení školního roku v 1. třídě

Milé děti, v pondělí 4. září se z Vás stanou školáci. Školní rok zahájíme společně slavnostním přivítáním v 8 hodin na Obecním úřadě v Lomnici. OÚ pro Vás zajistil pana fotografa. Po příjemném přivítání půjdeme v doprovodu 9. třídy a rodičů do NAŠÍ – VAŠÍ „sluníčkové“ 1. třídy. Zjistíme, co nás čeká a nemine… Rozloučíme se pár minut před 9 hodinou. V úterý 5. září a ve středu 6. září budeme trávit čas v naší třídě od 8 do 9.40 hodin. S sebou si vezměte aktovky, přezůvky, vybavený penál, svačinu, pití. Školní družina i školní jídelna je pro přihlášené děti připravena. Ve čtvrtek 7. září končíme v 10.45 hodin, opět je otevřena školní družina i jídelna. V pátek 8. září půjdeme do školy ve sportovním oblečení, do batůžku si připravíte svačinu a pití. Čeká nás „olympijský den“ plný her a sportovních aktivit. Sportovní dopoledne bude ukončeno v 11.40 hodin. Těším se na Vás. Vaše třídní učitelka Lenka Lídlová