Kroužek FPZ a Klub silných - lanové centrum a obory SV. LINHART

Dne 7.9.2017 jsme po letních prázdninách obnovili činnost Kroužku fyzické a psychické zdatnosti a Klubu silných a společně vyrazili do lanového centra a obor Sv. Linhart. Jak se dětem dařilo a co zde mohli vidět, dokládá následující prezentace z fotek a videí, které pořizovali samy.

Jak postupovat při úrazu žáka

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění. Co považuje zákon za školní úraz? Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině. Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. (viz. Školní řád) Jak postupuje škola ihned po úrazu? Žákovi bude poskytnuta 1. pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. V případě úrazu žáka bude zákonný zástupce vždy neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím ŽK. Odškodnění úrazu Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní žádost o náhradu škody na zdraví a formulář pro zdravotní pojišťovnu, které si stáhne z webových stránek a spolu s dokladem o prvním ošetření u lékaře odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli. Škola pak zajistí odeslání dokumentace na pojišťovnu, která Vám vyplatí případné odškodnění. Pokud je úraz způsoben jinou osobou, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na finančním plnění pojistné události. Mgr. Dana Malenická, ZŘŠ

Radost pro pejsky!

Žáci sedmého ročníku se v letošním roce rozhodli zapojit do dobrovolnického projektu 72 hodin, v jehož rámci se v průběhu 12. – 15. října 2017 dobrovolníci po celé České republice pustí do aktivit, kterými pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Sedmáci se pod vedením své třídní učitelky rozhodli pomoci pejskům umístěným v nedalekém Záchytném zařízení pro psy na ranči Vránov. Pořádají tak veřejnou sbírku pro pejsky potřebného, chystají se je v pátek 13. října 2017 navštívit a pomoci s jejich venčením a péčí o ně. Do sbírky se můžete zapojit i Vy! Stačí, když žákům sedmé třídy do 12. října 2017 předáte konzervy či granule (raději menší balení kvalitních), poloměkké pamlsky, bůvolí kosti, piškoty, hračky a deky. Jménem pejsků Vám děkujeme :-).

Výtvarné tvoření

Milí výtvarníci, naše první setkání výtvarného tvoření se uskuteční v úterý 3. října 2017 v 1. třídě od 13.30 do 15.30 hodin. Budeme se scházet 1x za 14 dní vždy v úterý ve stejný čas. Termíny setkání: 17. 10./ 31. 10./ 14. 11./ 28. 11./ 12. 12./ 2. 1./ 16. 1./ 30. 1./ 13. 2./ 27. 2./ 13. 3./ 27. 3./ 10. 4./ 24. 4./ 15. 5./ 29. 5./ 12. 6. Těším se Lenka Lídlová.

Pedagogický sbor je o prázdninách aktivní

I učitelé si potřebují o prázdninách odpočinout a nabrat síly na nový školní rok. My jsme si jako vhodný vybrali aktivní odpočinek skýtající příjemné společné chvíle a zážitky v podobě dvoudenního putování po řece Ohři, cyklistických výletů či poznávání krás Vysokých Tater.

POPLATEK ZA ŠD

Vážení rodiče, poplatek za pobyt dětí ve ŠD je možné uskutečnit i bezhotovostně. Z provozních důvodů však bude možné tyto platby provádět až od měsíce října 2017. Podklady pro platby vám včas sdělíme. Děkujeme za pochopení. Jitka Denglerová a Pavel Šamšula vychovatelé ŠD

Třídní schůzka IV. třída

Vážení rodiče, zvu Vás na TŘÍDNÍ SCHŮZKU v pondělí 18. září od 16 hodin ve IV. třídě. Těším se na popovídání s Vámi. Třídní učitelka Mgr. Libuše Šťovíková

Kroužek Řemeslné dílny

Vážení rodiče, kroužek Řemeslných dílen bude probíhat ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Termín uvedený na stránkách DDM (úterý) nelze realizovat z organizačních důvodů. První setkání kroužku se uskuteční 14.9. 2017 ve školní dílně. Opět se bude tvořit z keramické hmoty. Setkání se uskuteční ve 14-ti denních intervalech a případné změny v termínu a čase se dozvíte SMS. Prosím, napište mi na : 777 630 077zprávu se jménem dítěte, pro vytvoření skupiny z výše uvedených důvodů. Děkuji, Korbelová E.

1. školní olympijské hry - IV. třída

„fair play“ v atletických disciplínách: překážkový běh, střelbu na cíl, orientační běh, triatlon, hod oštěpem, skok daleký, běh na 60 m. Děkujeme organizátorům za pěkné sportovní dopoledne s vydatným sportovním i kamarádským soutěžením v pátek 8. září.

Zůstaňte s námi po škole...

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615 Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 Žadatel projektu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu", zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností. Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Aktivity projektu: "Klub silných" aneb "Buď on-line ve světe práce" na ZŠ. Kroužky fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, ZŠ se závěrečným setkáním na SŠ aneb "Zamakáme a užijeme si to".