Historie

V Lomnici má škola mnohaletou tradici. Škola zde byla zřízena už před koncem 16. století. Vedle kostela a fary se tak stala významnou kulturní institucí. Škola totiž byla v tehdejší době na vesnicích jen výjimečně. V prvních desetiletích její existence to byla zcela jistě škola protestantská. Z roku 1628 je znám jako učitel jakýsi Josef Daniel Bär, měšťan a mistr hrnčířský ze Sokolova. Příslušníci rodu Bärů učitelovali v Lomnici až do roku 1806. V roce 1883 byla v Lomnici postavena nová škola (v této budově výuka dosud probíhá). V roce 1936 navštěvovalo šestitřídní německou školu 319 žáků. V témže roce 1. září byla otevřena i česká menšinová jednotřídka. Po válce byla část německého obyvatelstva odsunuta, ale život vesnice se podařilo relativně rychle obnovit. Ve školním roce 1951/1952 do třinácti tříd lomnické školy chodilo 388 žáků, jejichž národnostní složení bylo následující: česká národnost 212, slovenská 38, německá 133, maďarská 4, jiná 1. V roce 1958 byla škola rozšířena výstavbou tzv. školiček.