Proč zrovna k nám?

Jsme úplnou základní školou venkovského typu. Obec Lomnice leží v blízkosti Sokolova, a tak mnoho dětí dojíždí za vzděláváním právě do tohoto okresního města. Přesto si ale na nezájem rodičů a dětí nestěžujeme, protože nabízíme dostatek času pro každého žáka, nadaného i s vývojovými poruchami učení, a individuální přístup ke každému jednotlivci, čehož využívá i celá řada dojíždějících žáků z okolních měst a obcí. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy i víceletá gymnázia. Řada absolventů školy studovala na vysokých školách. Přestože jsme malá škola, nebráníme se inovativním prvkům ve výuce. Snažíme se zvyšovat kvalifikovanost pedagogického sboru, což se nám daří. Na škole působí tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO i metodik-koordinátor ICT.

Nabízíme žákům výuku anglického jazyka už od 1. třídy, německý i ruský jazyk jako další cizí jazyk. Pro žáky budoucího 1. ročníku je od druhého pololetí školního roku organizován kroužek „Předškolák“ http://www.lomnicezs.cz/nasi_prvnackove/index.php?clanek_id=6706

Pravidelně využíváme odbornou pracovnu vybavenou moderní počítačovou technikou, učebny s interaktivními tabulemi. Na akcích i mimo školu můžou tak naši žáci srovnávat svoje dovednosti v počítačové gramotnosti. Naše škola v oboru ICT pracuje v e-learningovém prostředí http://moodle2.lomnicezs.cz a http://moodle.gymcheb.cz, dále je zapojena v eTwinning – Komunita evropských škol http://www.etwinning.cz/.  Naše škola se zaměřuje již od I. třídy na projektové vyučování - http://www.lomnicezs.cz/projekty/ - “Vzdělávej se s řekou Ohře“ http://ohre.lomnicezs.cz/http://mapa.lomnicezs.cz/.

 

Velmi aktivně s námi spolupracuje Obecní úřad  http://www.lomnicezs.cz/foto_2009_2010/index.php?clanek_id=5123 i Obecní knihovna v Lomnici   http://www.lomnicezs.cz/knihovna-a-skola/http://www.lomnice.knihovna.info. Významnou propojenost vidíme i s naší Mateřskou školkou http://www.lomnicezs.cz/nasi_prvnackove/http://www.lomnicezs.cz/proc-zrovna-k-nam.../index.php?clanek_id=5622.

V areálu školy se nachází veřejné dětské hřiště, které je využíváno dětmi z 1. stupně a ze školní družiny a v odpoledních hodinách je hřiště volně přístupné veřejnosti. Škola využívá multifunkční hřiště na míčové hry i dvě fotbalová hřiště. Reprezentaci naší školy ve sportovních soutěžích vidíme na předních místech vedle velkých základních škol. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina, která poskytuje příjemné zázemí všem našim žákům. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali učit podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
v 1. a 2. ročníku. ŠVP nese motivační název „BODLINKA“.  Žáci sami navrhli tento název, protože škola se nachází nedaleko naučné stezky Krušnohorská výsypka - „Ježčí stezka“, kterou škola využívá při environmentální výchově.