Kritéria hodnocení TV

 

1

2

3

4

Píle, snaha, samostatnost, zlepšování, tvořivost.

- zapojuje se do sportovních

  akcí školy

- velmi aktivní, aktivně se

  zapojuje do všech činností

- pracuje tvořivě

- samostatně zvládá úkoly

- reprezentuje školu na

  školních sportovních

  soutěžích

- průměrně aktivní

- pracuje tvořivě s občasnými

  chybami

- méně se zapojuje do

  činností

- občas potřebuje pomoc

  učitele

- pasivita

- nevyužívá plně svých

  dovedností

- často potřebuje pomoc

  učitele

 

- pasivita, nezájem

- nesamostatný, velmi často

  potřebuje pomoc učitele

- nevyužívá plně svých

  dovedností

Testy, disciplíny: plnění, kvalita, zlepšování se, všeobecná tělesná zdatnost.

- 100 – 76 % splněných testů

  a disciplín k hodnocení

- úspěšně rozvíjí svou

  zdatnost

- provedení je kvalitní

- celkově se zlepšuje

- 75 – 56 % splněných testů

  a disciplín k hodnocení

- ve svých výkonech se

  výrazně nelepší

- menší nedostatky kvality

  provedení

- 55 – 31 % splněných testů

  a disciplín k hodnocení

- ve svých výkonech se

  nelepší, případně i zhoršuje

- kvalita provedení je

  nedostatečná

 

 

- 30 % a méně splněných

 testů a disciplín k hodnocení

- ve svých výkonech se

   zhoršuje

- velké nedostatky v kvalitě

  provedení

- časté chyby

Docházka a omluvenky, úbor.

- docházka je velmi dobrá

- omluvenky jsou vždy

  doložené rodiči

- 1-2 x za pololetí zapomene

  cvičební úbor

- docházka je dobrá

- omluvenky jsou doložené

  rodiči, někdy se zpožděním

- 3 x za pololetí zapomene

  cvičební úbor

- častěji chybí

- omluvenky nemá doložené

- 4 – 5 x za pololetí

  zapomene cvičební úbor

- často chybí

- omluvenky nemá doložené

  rodiči

- 6 a vícekrát zapomene

  cvičební úbor

Chování, plnění pokynů učitele.

- zcela plní pokyny učitele

- plně dodržuje pravidla

  slušného chování

- plně dodržuje pravidla fair

  play

- občasné napomínání

  učitelem

- občasné nedostatky ve

  slušném chování

- dodržuje pravidla fair play

- časté napomínání učitelem

- často porušuje pravidla

  slušného chování

- porušuje pravidla fair play

- časté napomínání učitelem

- často porušuje pravidla

  slušného chování

- často porušuje pravidla fair

  play (agresivní chování

  vůči spolužákům)

nová kritéria hodnocení.docx