Dopis, který nás potěšil

Krásný den paní ředitelko a uč. sbore. Hrdě oznamuji, že váš bývalý student Matyáš Ferko se stal čerstvým reprezentantem českého národního týmu v kategorii U16. V současné době je profesionálním hráčem FC Viktoria Plzeň. Děkujeme vaší škole za kladný přístup k našemu synovi a poděkování paní vychovatelce Jitce Denglerové. S pozdravem Milan Ferko a Ivana Ferková Sokolov

Proč zrovna k nám?

Jsme úplnou základní školou venkovského typu. Obec Lomnice leží v blízkosti Sokolova, a tak mnoho dětí dojíždí za vzděláváním právě do tohoto okresního města. Přesto si ale na nezájem rodičů a dětí nestěžujeme, protože nabízíme dostatek času pro každého žáka, nadaného i s vývojovými poruchami učení, a individuální přístup ke každému jednotlivci, čehož využívá i celá řada dojíždějících žáků z okolních měst a obcí. Naši žáci jsou úspěšní při přijímání na střední školy i víceletá gymnázia. Řada absolventů školy studovala na vysokých školách. Přestože jsme malá škola, nebráníme se inovativním prvkům ve výuce. Snažíme se zvyšovat kvalifikovanost pedagogického sboru, což se nám daří. Na škole působí tři speciální pedagogové, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO i metodik-koordinátor ICT. Nabízíme žákům výuku anglického jazyka už od 1. třídy, německý i ruský jazyk jako další cizí jazyk. Pro žáky budoucího 1. ročníku je od druhého pololetí školního roku organizován kroužek „Předškolák“ http://www.lomnicezs.cz/nasi_prvnackove/index.php?clanek_id=6706 Pravidelně využíváme odbornou pracovnu vybavenou moderní počítačovou technikou, učebny s interaktivními tabulemi. Na akcích i mimo školu můžou tak naši žáci srovnávat svoje dovednosti v počítačové gramotnosti. Naše škola v oboru ICT pracuje v e-learningovém prostředí http://moodle2.lomnicezs.cz a http://moodle.gymcheb.cz, dále je zapojena v eTwinning – Komunita evropských škol http://www.etwinning.cz/. Naše škola se zaměřuje již od I. třídy na projektové vyučování - http://www.lomnicezs.cz/projekty/ - “Vzdělávej se s řekou Ohře“ http://ohre.lomnicezs.cz/, http://mapa.lomnicezs.cz/. Velmi aktivně s námi spolupracuje Obecní úřad http://www.lomnicezs.cz/foto_2009_2010/index.php?clanek_id=5123 i Obecní knihovna v Lomnici http://www.lomnicezs.cz/knihovna-a-skola/, http://www.lomnice.knihovna.info. Významnou propojenost vidíme i s naší Mateřskou školkou http://www.lomnicezs.cz/nasi_prvnackove/, http://www.lomnicezs.cz/proc-zrovna-k-nam.../index.php?clanek_id=5622. V areálu školy se nachází veřejné dětské hřiště, které je využíváno dětmi z 1. stupně a ze školní družiny a v odpoledních hodinách je hřiště volně přístupné veřejnosti. Škola využívá multifunkční hřiště na míčové hry i dvě fotbalová hřiště. Reprezentaci naší školy ve sportovních soutěžích vidíme na předních místech vedle velkých základních škol. Součástí školního komplexu je školní jídelna a školní družina, která poskytuje příjemné zázemí všem našim žákům. Ve školním roce 2007/2008 jsme začali učit podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v 1. a 2. ročníku. ŠVP nese motivační název „BODLINKA“. Žáci sami navrhli tento název, protože škola se nachází nedaleko naučné stezky Krušnohorská výsypka - „Ježčí stezka“, kterou škola využívá při environmentální výchově.

Historie

V Lomnici má škola mnohaletou tradici. Škola zde byla zřízena už před koncem 16. století. Vedle kostela a fary se tak stala významnou kulturní institucí. Škola totiž byla v tehdejší době na vesnicích jen výjimečně. V prvních desetiletích její existence to byla zcela jistě škola protestantská. Z roku 1628 je znám jako učitel jakýsi Josef Daniel Bär, měšťan a mistr hrnčířský ze Sokolova. Příslušníci rodu Bärů učitelovali v Lomnici až do roku 1806. V roce 1883 byla v Lomnici postavena nová škola (v této budově výuka dosud probíhá). V roce 1936 navštěvovalo šestitřídní německou školu 319 žáků. V témže roce 1. září byla otevřena i česká menšinová jednotřídka. Po válce byla část německého obyvatelstva odsunuta, ale život vesnice se podařilo relativně rychle obnovit. Ve školním roce 1951/1952 do třinácti tříd lomnické školy chodilo 388 žáků, jejichž národnostní složení bylo následující: česká národnost 212, slovenská 38, německá 133, maďarská 4, jiná 1. V roce 1958 byla škola rozšířena výstavbou tzv. školiček.