Hodnocení má tři hlavní složky: splnění kritérií, snaha během plnění úkolu a zvolená sebereflexe (písemná či ústní).

  OBECNÁ KRITÉRIA:

- žák průběžně zvládá zadaný úkol, techniku, postup práce (je-li strukturován)

- žák dodržuje zadání a kritéria práce

- žák využívá své schopnosti a dovednosti v nejvyšší možné míře (vysoký stupeň individualizace)

- žák dbá na bezpečnost práce

- žák je připravený na výuku (příslušné vybavení, domácí příprava, domácí úkoly)

- žák je schopen sebereflexe vlastní práce a schopnost zhodnotit i práci svých spolužáků

- při kooperativních úkolech je žák schopen a ochoten spolupracovat, chápe zodpovědnost za společnou práci a svůj osobní podíl na výsledku kolektivní práce

- žák vždy dbá bezpečnosti práce

Při hodnocení naplnění výše uvedených kritérií je zásadní individuální posun každého jednotlivého žáka, a to vzhledem k jeho osobním schopnostem a možnostem.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ÚSTNÍ PREZENTACE

Žák hovoří nahlas, srozumitelně a v celých větách, správně artikuluje, používá vhodné jazykové prostředky. Vyhýbá se cizím slovům a složitým výrazům, či je dokáže objasnit.

Svou práci může číst či hovořit zpaměti (má volbu).

Žákovi se daří vzbudit a udržet pozornost posluchačů.

Obsah žákovy prezentace je věcně správný, drží se tématu a naplňuje požadavek o délce prezentované úlohy a jejích částech dle předem daného zadání.

Žák prezentuje svoji práci pokud možno sebevědomě, přiměřené jeho věku a dovednostem.

V závěru prezentace je schopen sebehodnocení a reakce na dotazy spolužáků.

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ SKUPINOVÉ PRÁCE

Žák dokáže svou práci zhodnotit sám, hodnotí i práci členů skupiny.

V hodnocení je obsažena míra vzájemné spolupráce a schopnost zvládání dílčích konfliktů.

Hodnocení obsahu: držení se tématu, komunikace jednotlivce se členy ve skupině, věcná správnost, přehlednost případného písemného výstupu, úroveň ústní prezentace, splnění časového kritéria.

KLASIFIKACE VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH VÝCHOVNÉHO ZAMĚŘENÍ (HV, VV, OSV)

Hodnotí se stupeň tvořivosti a samostatnosti.

Osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace.

Poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti.

Respekt k pokynům učitele, dodržení zadání, pracovní kázeň, organizace pracovního prostředí.

Vztah žáka k činnostem a zájem o ně.

Výkon není hlavním kritériem hodnocení.