Informace k omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol, včetně školních družin, podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základních školách. Od 12. 10. 2020 probíhá distanční výuka žáků 8. a 9. ročníku. Žáci těchto tříd se budou podle avizovaného rozvrhu řídit do konce tohoto týdne, t.j. do 16. 10. 2020. Žákům nižších ročníků budou zadávány úkoly od středy 14. 10. 2020, resp. čtvrtka 15. 10. 2020 prostřednictvím webových stránek školy (platí pro 1. - 4. ročník) nebo aplikace MS TEAMS (platí pro 5. - 7. ročník). V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020 bude probíhat on-line výuka v 6. - 9. ročníku dle nového rozvrhu, který bude zveřejněn na webových stránkách jednotlivých tříd. Pokud dojde k situaci, že je naplánována on-line výuka sourozenců z různých tříd na stejný den a čas, kontaktujte prosím příslušné vyučující a zažádejte si o nový termím. Připomínám dále, že účast na on-line výuce je povinná. Pokud se jí žák nebude moci účastnit, jsou zákonní zástupci povinni žáka omluvit. V době konzultací mohou učitelé sami oslovavat žáky. Provoz školní jídelny Provoz ŠJ je nepřerušen. Upozorňujeme zákonné zástupce, aby dětem, které nebudou odebírat obědy, stravování odhlásili (nejpozději do 14. 10. 2020 7,30 hod.). Stravné za neodhlášené obědy se nevrací. Obědy budou dětem vydávány do jídlonosičů od 12 do 13,30 hod. Děti si budou chodit pro obědy k výdejovému okénku. Cena obědu je obvyklá, resp. dotovaná státem (viz Vnitřní řád ŠJ). UVOLNĚNÍ VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ Žáci školy mohou po dobu distanční výuky zdarma používat výukové programy na www.didakta.cz. Podmínkou je stažení aplikace do PC. Přístupové PIN mají děti zapsané v ŽK. V příloze najdete, které výukové programy mají děti k dispozici. Zde najdete rady, jak postupovat v případě, že máte problém s instalací. http://www.silcom-multimedia.cz/podpora/?didakta=0#didakta-id0

Krizové ošetřovné na podzim 2020

https://www.mpsv.cz/osetrovne 8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující: Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o dítě mladší 10 let, nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení, děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény). Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021. Poslední aktualizace: 12. 10. 2020

Od 12. 10. 2020 - omezení provozu škol

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz 2. stupně ZŠ podle školského zákona tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní druhá polovina tříd. Třídy, které se osobně neúčastní vzdělávání, se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona. V týdnu od 12. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 6. a 7. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Žáci 8. a 9. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. V týdnu od 19. 10. 2020 se budou ve škole vzdělávat žáci 8. a 9. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Žáci 6. a 7. ročníku se budou vzdělávat distančně, prostřednictvím aplikace MS TEAMS a on-line výuky, která bude probíhat dle rozvrhu zveřejněném na webových stránkách třídy během dne. Jestliže jste, zákonní zástupci, v dotazníku měli zájem o zapůjčení notebooku, obdrží dnes 9. 10. 2020 Vaše děti smlouvu o zápůjčce. Prosím o její vyplnění. Žáci si mohou vyzvednout zařízení v pondělí 12. 10. 2020, resp. 19. 10. 2020. mezi 7,30 a 12 hod. Ve školní jídelně je provoz nepřerušen. Žáci si mohou na oběd do ŠJ dojít. Nahlaste prosím paní Baumannové do pondělí 12. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., resp. 19. 10. 2020 nejpozději do 7.30 hod., jestli Vaše dítě bude na obědy chodit nebo jestli chcete obědy odhlásit. Cena oběda je stejná jako v běžný školní den, tzn. dotovaná státem. Mgr. Dana Malenická

Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje doplňující volby člena školské rady (za zákonné zástupce). Volby se budou konat dne 24. listopadu 2020 při třídních schůzkách od 15,30 do 16,30 hod.

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů při DDM Sokolov

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmových útvarů, na základě nařízení KHS KVK s účinností od 5. 10. 2020 do 18.10 2020 je omezen provoz spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Některé zájmové útvary budou probíhat distančním způsobem. Informace k tomuto vzdělávání podají vedoucí oddělení e-mailem. Chybějící hodiny schůzek zájmových útvarů budou nahrazeny do konce školního roku. V případě nesplnění počtu hodin zájmového vzdělávání bude automaticky vrácena poměrná část úplaty za zájmové vzdělávání. Provozní hodiny zařízení zůstávají beze změn (vydání potvrzení, přijímání přihlášek – prázdniny, platbyapod.) Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví Iva Ondrejková, ředitelka DDM Sokolov

Nařízení ředitelky školy k pravidlům distanční výuky

Dne 29. 9. 2020 vydala ředitelka školy Mgr. Eva Kubíčková nařízení, které podrobně zpracovává organizaci distanční výuky na naší škole. Nařízení je součástí školního řádu - příloha č. 8. http://www.lomnicezs.cz/clanek/37456/skolni-rad-platny-od-1-9-2020.html

Nenech to být!

Nenech to být a pojď pomáhat s námi... Ubližuje někdo Tobě nebo Tvým spolužákům, Vašim dětem nebo komukoli jinému? Upozorni to anonymně a rychle skrz NNTB, tedy on-line obdobou schránky důvěry. Použijte odkaz www.nntb.cz/s/euzmf či si zdarma stáhněte aplikaci na své mobilní telefony na Google Play či App store. Bližší informace naleznete na https://www.skoly.nntb.cz/ a u školní metodičky prevence.