Žádost o podávání medikace

Žádost o podávání medikace v průběhu školní výuky, případně školních akcí. Nutné vyjádření lékaře. Podávání léků je pro učitele dobrovolnou činností. Odpovědnost za přípravu a podávání léků spočívá na zákonných zástupcích žáka.

Pravidla pro uvolňování žáků v průběhu vyučování

Od 1. 9. 2019 došlo ke změně Školního řádu. Od tohoto data se žáci uvolňují podle těchto pravidel: Nemůže-li se žák účastnit vyučování nebo části vyučování z předem známých důvodů, požádá jeho zákonný zástupce o jeho uvolnění. Jedná se např. o návštěvu lékaře nebo odpolední vyučování. Žáka uvolňujeme na celé vyučovací hodiny tak, aby jeho odchod byl realizovatelný v průběhu přestávek. V případě žákova samostatného odchodu škola vykonává dohled a zabezpečuje žákovu bezpečnost a ochranu zdraví do okamžiku žákova odchodu, který je zapsán do třídní knihy. Žáky 1. - 4. ročníku uvolňujeme osobním vyzvednutím zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou. Pověření musí být písemné (osoba bude písemně pověřená zákonným zástupcem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/) a zákonným zástupcem dopředu avizované (formou SMS nebo telefonicky). Žáky 5. - 9. ročníku uvolňujeme níže uvedenými způsoby: a) písemně, rukou psaným textem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/), b) osobním vyzvednutím si žáka ve škole, c) pověřením jiné osoby, která žáka vyzvedne osobně. Osoba bude písemně pověřená zákonným zástupcem na předepsaném tiskopise (viz www.lomnicezs.cz/formulare/). Uvolnění avizujte formou SMS nebo telefonicky na číslo 774 415 708 (budova s hodinami), 777 925 064 (školička), 773 087 860 (hl. budova). Škola jinak nemůže zaručit, že uvolnění bude realizováno.