Rozvoj technických a jazykových dovedností

Škole byl v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválen projekt, jehož realizace bude probíhat od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015. V rámci projektu bude škola realizovat tyto klíčové aktivity: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ (škola mimo jiné v rámci této aktivity dovybaví školní dílnu) Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ (proškoleno bude šest pedagogů v oblasti práce s technickými materiály) Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém a německém jazyce formou blended learningu (pět pedagogů si chce zkvalitnit své jazykové dovednosti a bude ve se svém volném čase věnovat sebezdokonalování v cizím jazyce)

Čtenářská a jazyková gramotnost

Výzva MŠMT ČR č. 56 vyhlášená v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřena na rozvoj čtenářské gramotnosti a podporu jazykového vzdělávání žáků i pedagogů. Podpora nám umožní zavést do výuky metodu čtenářských dílen a zlepšit tak čtenářskou gramotnost žáků, dále rozvíjet jazykové kompetence žáků i odborné kompetence pedagogů V rámci projektu Čtenářská a jazyková gramotnost bude škola realizovat tyto klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářsktví a čtenářské gramotnosti (pro 1. - 8. ročník) Zahraniční jazykový kurz pro učitele (pro tři pedagogické pracovníky školy) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (pro žáky 9. ročníku, kteří se věnují německému jazyku)