Kriteria hodnocení v době distanční výuky

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘI DISTANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

 

Matematika.

 

Hlavním kritériem hodnocení v období distančního vzdělávání je zejména spolupráce, aktivní přístup a snaha žáka. Hodnocení vychází z následujících bodů:

 • Výsledky žáka při prezenční výuce
 • Spolupráce s učitelem
 • Účast na on-line výuce (nebo včasná omluva)
 • V případě neúčasti na on-line výuce zájem o alternativní řešení
 • Osobní angažovanost žáka
 • Při zadávání úkolů jejich plnění a dodržení termínu odevzdání

Osobní pokrok a posun žáka

ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, RUSKÝ JAZYK     

 • včas odevzdané úkoly
 • správnost řešení zadaných úkolů 
 • spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací)

DĚJEPIS

• aktivita a snaha žáka

• spolupráce žáka s vyučujícím

• dodržování termínů

• účast na on-line výuce (pokud nemohu, včas a řádně se omluvím)

• znalosti a pokrok žáka

• schopnost požádat vyučujícího o pomoc

 

ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK

 • účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou)
 • aktivita
 • dodržování zadaných termínů a časů
 • výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok)
 • zájem o probírané učivo, témata
 • schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění