Kritéria hodnocení distančního vzdělávání

• účast na on-line vyučování

• spolupráce s učitelem

• plnění zadaných úkolů

• dodržování termínů odevzdávání úkolů

• sebehodnocení žáka

 

ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS    

  • včas odevzdané úkoly
  • správnost řešení zadaných úkolů 
  • spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací)

ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK A DĚJEPIS

  • účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou)
  • aktivita
  • dodržování zadaných termínů a časů
  • výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok)
  • zájem o probírané učivo, témata
  • schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění