Kritéria hodnocení při distančním vzdělávání

 • účast na on-line výuce (nebo včasná omluva)
 • spolupráce s učitelem
 • dodržení termínů a časů zadaných úkolů
 • sebehodnocení žáka
 • v případě neúčasti žáka na on-line výuce, snaha o doplnění a přiblížení učiva

ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, RUSKÝ JAZYK    

 • včas odevzdané úkoly
 • správnost řešení zadaných úkolů 
 • spolupráce s vyučujícím (žák si řekne o pomoc, neví-li si rady, v době konzultací)

 

ČESKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK

 • účast na on-line výuce (povinná; neúčast podmíněna včasnou omluvou)
 • aktivita
 • dodržování zadaných termínů a časů
 • výstupy zadané práce (dosažená úroveň, pokrok)
 • zájem o probírané učivo, témata
 • schopnost dožádání se pomoci či rady vyučující v případě nejasností, neporozumění