Aktualizace k 13. 9. 2021

 

Na základě doporučení MZ a MŠMT ČR se budeme řídit těmito pravidly:

 • do budovy školy jsou během vyučování vpuštěni pouze žáci;
 • zákonní zástupci mohou do budovy školy vstoupit pouze tehdy, nebudou-li žáci ve škol;
 • osoby (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit;
 • žáci jsou povinni si po příchodu do školy důkladně umýt ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provést dezinfekci rukou;
 • škola zajišťuje dezinfekci rukou;
 • ve třídách nemusí žáci nosit roušky, ale ve společných prostorách (chodby, WC,...) se musí pohybovat s ochranou úst a nosu;
 • z hygienického hlediska nemohou mít žáci ve třídách textilní ručníky;
 • dětem budou zdůrazňovány zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené izolační místnosti ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.