Jak postupovat při úrazu žáka

Škola má pro všechny žáky sjednáno úrazové pojištění.

Co považuje zákon za školní úraz?

Školní úraz je úraz, který se stal žákovi při vyučování ve škole, při výletech, exkurzích organizovaných školou, ve školní jídelně a ve školní družině.

Školním úrazem není úraz, který se stal např. na cestě do školy a zpět. Stejně tak není za školní úraz považována událost, o které bude žák informovat pedagogického pracovníka školy až dodatečně následující den. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování, jsou žáci povinni hlásit ihned učiteli nebo dohled konajícímu zaměstnanci školy. (viz. Školní řád)

Jak postupuje škola ihned po úrazu?

Žákovi bude poskytnuta 1. pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. V případě úrazu žáka bude zákonný zástupce vždy neprodleně informován pracovníkem školy telefonicky nebo prostřednictvím ŽK.

Odškodnění úrazu

Zákonný zástupce může požádat školu o náhradu škody. Vyplní žádost o náhradu škody na zdraví a formulář pro zdravotní pojišťovnu, které si stáhne z webových stránek a spolu s dokladem o prvním ošetření u lékaře odevzdá v kanceláři školy nebo třídnímu učiteli.

Škola pak zajistí odeslání dokumentace na pojišťovnu, která Vám vyplatí případné odškodnění.

Pokud je úraz způsoben jinou osobou, a to úmyslně, je toto uvedeno v Knize úrazů, stejně tak v Zápisu o úrazu. Pojišťovna si tak vyhrazuje právo, aby se původce zranění spolupodílel na finančním plnění pojistné události.
 

Mgr. Dana Malenická, ZŘŠ